De organisatie van ons onderwijs

Schoolgids

Onze schoolgids kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken:

Schoolgids 2016-2017

Aandacht voor kwaliteitszorg
Het beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van onderwijs dat binnen onze school wordt gevoerd, omvat o.a. het onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid. Genoemd beleid is in het schoolplan 2011-2015 vastgelegd. In het schoolplan is ook een meerjarenplanning opgenomen. Met behulp van het schoolplan willen wij de kwaliteit van onderwijs waarborgen en verbeteren. Als u dit wenst kunt u inzage krijgen in het schoolplan. Regelmatig evalueren wij de gebruikte lesmethoden en schaffen nieuwe methoden aan. De kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. Kwaliteit wordt bereikt door een goede organisatie van het onderwijs op school. Uit onderzoeksgegevens blijkt, dat effectief onderwijs zowel voor kinderen als voor leerkrachten motiverend werkt.

Concreet betekent dit dat we het volgende proberen te realiseren:

  • Duidelijke leerdoelen;
  • De leerkrachten werken met het directe instructiemodel en moeten hiervoor gecertificeerd zijn;
  • Goed klassenmanagement (Dalton,er gaat weinig tijd verloren met organisatie);
  • Duidelijke en effectieve instructie op niveau;
  • Frequente evaluatie van resultaten;
  • Hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de leerlingen;
  • Goed evenwicht tussen denken en doen;
  • Betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen bij het onderwijsproces;
  • Door kinderen duidelijke herkenbare rode draad van leerkracht-handelen

Duidelijke en effectieve instructie op niveau wil zeggen: extra aandacht voor kinderen die sneller kunnen maar zeker ook aandacht voor de kinderen die extra hulp nodig hebben omdat het niet zo goed lukt. Om elke leerling de aandacht te kunnen geven die nodig is beschikt de school over een goed leerlingenzorgsysteem.

Kwaliteit is een moeilijk en soms vaag begrip. Voor de beschrijving en de bewaking van de kwaliteit van de school wordt gebruik gemaakt van borgingsdocumenten en evaluatiemomenten. We maken gebruik van quickscans of andere meetinstrumenten. De leerprestaties kunnen bijvoorbeeld beoordeeld worden aan de hand van de resultaten van de Cito-toets. Het aspect ‘pedagogisch klimaat’ is minder concreet en wordt getoetst door middel van vragen zoals: ‘Zijn er op schoolniveau duidelijke omgangsregels besproken?’ De antwoorden op dergelijke vragen maken duidelijk op welke punten de school goed functioneert en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.